Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten vanuit mijn praktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens.
Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Brenda van den Berg, Praktijk Empowerr, KvK nummer: 80930654
Greenpeacestraat 1, 2694 KH  ’s-Gravenzande –  06-11422595, brenda@praktijkempowerr.nl

Praktijkadres per 1 augustus 2023:
Herckenrathstraat 1
2681 DG  Monster

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen.
Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze.
Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het psychosociale traject.

Persoonsgegevens

Brenda van den Berg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

Brenda van den Berg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk psychosociaal traject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het psychosociaal traject.
Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting,
zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten
 • De bescherming van mijn financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.
Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden,
zoals mijn IT-leverancier, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het psychosociaal traject.
Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.
Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik jouw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens.
Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Ik bewaar cliënten dossiers in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) voor de alternatieve zorg via Kwaliteitspraktijk. Kwaliteitspraktijk  is een non-profit initiatief gemaakt onder toezicht van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

De GAT is een sinds 2017 rijkserkende Wkkgz-geschilleninstantie voor aanvullende therapeuten en een tuchtcollege voor alternatieve zorg. Kwaliteitspraktijk is ingericht naar de richtlijnen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) is NEN-conform en is een KIWA erkend ECD.


Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.
Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.
Voor meer informatie over deze cookies kan je mijn cookieverklaring raadplegen.

 Jouw rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens.
Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens.
Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kan je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:

Brenda van den Berg
Greenpeacestraat 1, 2694 KH  ’s-Gravenzande
06-11422595, brenda@praktijkempowerr.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten.
Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 juli 2023

Scroll naar boven